เกี่ยวกับเรา

About

จากวันวาน ถึงวันนี้

Thai food since 1989

As soon as Amy Chanta flung open the doors in 1989 Chat Thai became an instant smash hit with Sydney diners already familiar with Thailand and no appetite for compromising on ingredients, flavours, textures and aromas. Searching all across Sydney for the correct vegetables, herbs and sauces Amy was able to set herself apart through a stubborn dedication to reminding diners of their unforgettable food experiences on the streets of Bangkok.

Three decades later we are proud to continue Amy’s vision by adding organic vegetables from Boon Luck Farm to serve up authentic Thai dishes we ourselves want to eat. Unique flavours the Thai diaspora crave from the motherland but struggle to find outside of their own home cooking.

ร้านอาหารชาติไทย เปิดบริการตั้งแต่ปี 1989 ด้วยความทุ่มเทและความละเอียดอ่อนของน้าตุ๋ย ทำให้ร้านชาติไทยมีเอกลักษณ์พิเศษแตกต่างจากร้านอาหารทั่วไป และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในร้านอาหารไทยที่ดีที่สุด น้าตุ๋ยได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผัก หรือสมุนไพรไทยทั่วทั้งนครซิดนีย์ เพื่อนำมาประกอบอาหาร พัฒนา และสร้างสรรค์เมนูที่ร้าน เพื่อมอบรสชาติและประสบการณ์อันน่าจดจำให้แก่ลูกค้าทุกคน

เป็นเวลากว่า 30 ปีผ่านมา เราภูมิใจที่จะสานต่อวิสัยทัศน์ของน้าตุ๋ย ด้วยการใช้ผักออร์แกนิคที่เราปลูกเองจากไร่บุญรักษ์ เพื่อเสิร์ฟอาหารไทยรสชาติไทยแท้และมีรสชาติเอกลักษณ์เฉพาะตัว สำหรับลูกค้าทุกคน

 

ไร่บุญรักษ์

Boon Luck Farm

ไร่บุญรักษ์

Boon Luck Farm

In 2015 we made the decision to grow certified organic and truly authentic Asian produce at Boon Luck Farm in pristine Byron Bay. We steward the land entirely free of synthetic chemicals and utilise regenerative land management practices.

Here we grow rare and exotic citrus fruits, leafy vegetables, herbs, garlic and aromatics that we put to good use on the Chat Thai menu. Now more than ever, an emphasis on sustainability, authenticity and immunity boosting ingredients – without compromising on price – is vital to the well-being of our diners, our land and our children.

@palisaanderson
@boonluckfarmorganics

LEt’s keep in
touch

ค่านิยมของเรา

OUR VALUES

Healthy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

Attainable

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

Sustainable

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

Authentic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

LEt’s keep in
touch

Newsletter
signup

Signup to our newsletter and get news, offers and more directly to your inbox.